Nieuwe GDPR-wetgeving : ook BelOrta is bekommerd om uw privacy

28/05

Nieuwe GDPR-wetgeving : ook BelOrta is bekommerd om uw privacy

Sinds afgelopen vrijdag 25 mei is de nieuwe GDPR-verordening in voege. De General Data Protection Regulation, kortweg GDPR, is de nieuwe Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Het doel van GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden : een naam, email- of woonadres, rijksregisternummer, telefoonnummer, foto's, IP-adres, vingerafdruk, locatiegegevens,...

 

De wetgeving definieert drie belangrijke verantwoordelijken voor de GDPR :
" de betrokkene: de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden; hij/zij geniet onder de nieuwe wetgeving meer rechten.
" de verwerkingsverantwoordelijke die bepaalt waarom er persoonsgegevens verwerkt worden en hoe dat gebeurt.
" de verwerker : de externe organisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Als een bedrijf bijvoorbeeld voor de loonadministratie een beroep doet op een sociaal secretariaat, is het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke vermits ze de doelstelling en middelen bepaalt. Het sociaal secretariaat treedt op als verwerker: zij zullen de loonberekeningen uitvoeren en de uitkomst van de berekeningen aan het bedrijf, de verwerkingsverantwoordelijke, bezorgen.

De verwerkingsverantwoordelijken én de verwerkers moeten een dataregister (het register van verwerkingen van persoonsgegevens) bijhouden met de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers en de bewaartermijn.

In de Privacyverklaring van BelOrta cvba vindt u extra info op welke wijze wij GDPR invullen .